Ζιζανιοκτόνα για Σιτάρι

Ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι οι μήνες της εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων στα χειμερινά σιτηρά.

Τα 4 στάδια της προετοιμασίας ενός πετυχημένου ψεκασμού που είναι τα παρακάτω:

  1. Το πιο σημαντικό σημείο είναι η σωστή αναγνώριση των ζιζανίων που είναι πολυπληθέστερα και δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καλλιέργεια. Τα ζιζάνια των χειμερινών σιτηρών στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα και επαναλαμβάνονται κατά τις καλλιεργητικές περιόδους, οπότε είναι και εύκολη αναγνώριση τους από τους καλλιεργητές.
  2. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων και η εκτίμηση των καιρικών συνθηκών που θα ακολουθήσουν μετά τον ψεκασμό.
  3. Το τρίτο στάδιο είναι η επιλογή του σωστού ζιζανιοκτόνου. Εδώ έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε ζιζανιοκτόνα για πλατύφυλλα ζιζάνια, σε ζιζανιοκτόνα για αγρωστώδη ζιζάνια και σε ζιζανιοκτόνα τα οποία αντιμετωπίζουν τόσο τα πλατύφυλλα όσο και τα αγρωστώδη ζιζάνια (συνήθως μίγματα δύο ή και τριών δραστικών ουσιών).
  4. Το τέταρτο σημαντικό σημείο αποτελεί ο ίδιος ο χρήστης, ο όποιος θα πρέπει να είναι επαγγελματίας, πιστοποιημένος, σωστά καταρτισμένος. Επίσης ο επαγγελματικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί (ψεκαστικό μηχάνημα) θα πρέπει να πληρεί τις τελευταίες προδιαγραφές να έχει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και να είναι σωστά ρυθμισμένος.

Η αναγνώριση των ζιζανίων και η επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου θα πρέπει να γίνεται με βάση το φάσμα δράσης του, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του. Θα πρέπει να ελέγχεται η συνδυαστικότήτα εφόσον υπάρχει ανάγκη για χρήση μειγμάτων. Θα πρέπει τέλος να λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό κόστος της εφαρμογής. Επίσης όταν αυτό απαιτείται θα πρέπει να εξετάζεται η ταυτόχρονη χρήση μυκητοκτόνου ή η προσθήκη και κάποιου διαφυλλικού λιπάσματος όταν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τον ψεκασμό και να αποφύγουμε διπλά περάσματα από ενδεχόμενο δεύτερο ψεκασμό, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν συμπίεση του εδάφους.

Σημαντικά πλατύφυλλα ζιζάνια

Άγριο σινάπι

Είναι το συνηθέστερο ζιζάνιο των σημερινών σιτηρών στην Ελλάδα. Συνήθως αντιμετωπίζεται με την χρήση του ζιζανιοκτόνου που περιέχει την δραστική ουσία  2,4 d. Έχει παρουσιαστεί ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένους νόμους της χώρας μας και σε συγκεκριμένες δραστικές.

Παπαρούνα

Είναι ένα ζιζάνιο το οποίο συναντάμε πολύ συχνά στις καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών στην Ελλάδα. Έχει παρουσιάσει ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα  σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας. Συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χρήση ζιζανιοκτόνων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες 2,4d η MCPA. Αλλά συνηθισμένα πλατύφυλλα ζιζάνια που συναντούμε συχνά στα χειμερινά σιτηρά στην Ελλάδα είναι η Μπυφόρα, η Βερόνικα και το Καπνόχορτο. Τα ζιζάνια αυτά είναι πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση καθώς παρουσιάζουν μικρή ευαισθησία στα γνωστά ζιζανιοκτόνα.

Σημαντικά αγρωστώδη ζιζάνια

Αγριοβρώμη

Το σημαντικότερο αγρωστώδες ζιζάνιο στην καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών είναι αγριοβρώμη. Παρουσιάζεται κυρίως σε αγροτεμάχια τα οποία καλλιεργούνται επί σειρά ετών χειμερινά σιτηρά, κυρίως μετά την δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη χρονιά καλλιέργειας. Στα αγροτεμάχια αυτά θα πρέπει να θεωρείτε απαραίτητη η χρήση αγροστωδωκτόνων σκευασμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο σημαντικός ανταγωνισμός που δημιουργούν τα ζιζάνια αυτά στην καλλιέργεια.

Έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένους νόμους, σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα. Η απόφαση για την επιλογή του σωστού ζιζανιοκτόνου καλό θα ήτανε να γίνεται μετά από συζήτηση με τον τοπικό γεωπόνο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Λεπτή Ήρα

Έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας σε διάφορα ζιζανιοκτόνα. Και σε αυτήν την περίπτωση η απόφαση για την επιλογή του σωστού ζιζανιοκτόνου καλό θα είναι να ζητούμε την γνώμη του τοπικού γεωπόνου. Ιδιαίτερα αποτελεσματική θεωρείται η χρήση προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων για την καταπολέμηση του ζιζάνιου αυτού.

Φάλαρη

Έχει παρουσιάσει ανθεκτικότητα σε πολλούς νόμους της Ελλάδας σε αρκετά ζιζανιοκτόνα και στο ζιζάνιο αυτό. Θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση η επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου να γίνεται με την γνώμη του τοπικού γεωπόνου όπου θα σας καθοδηγήσει σύμφωνα με τις συνθήκες αντιμετώπισης της εκάστοτε περιοχής.

Σημαντικές παρατηρήσεις

Κατά την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων η καλλιέργεια δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση στρες. Όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία στο έδαφος μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή να έχουν προηγηθεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή να αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες ή και παγετός. Στις περιπτώσεις αυτές θα μπορούσε να παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων και ειδικά των μειγμάτων που περιέχουν αγροστωδωκτόνα σε συνδυασμό με την δραστική 2,4d.  Σε τέτοιες συνθήκες, πολλές φορές έχουμε ως αποτέλεσμα την αύξηση του στρες του φυτού με αποτέλεσμα την μείωση της ανάπτυξης του και της τελικής παραγωγής.

Το στάδιο των ζιζανίων κατά τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να κάνουμε την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε τα ζιζάνια να μεγαλώνουν καθώς παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στα ζιζανιοκτόνα όταν βρίσκονται σε μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξης και είναι πιο εύρωστα.

Σε δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση μειγμάτων ζιζανιοκτόνων τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχουν δοκιμαστεί ώστε να έχει εξακριβωθεί η απροβλημάτιστη συνδιαστικότητα τους. Θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή δραστικών ουσιών. Πολύ καλή πρακτική αποτελεί επίσης η χρήση επιφανειοδραστικών σκευασμάτων κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού. Θα βοηθήσει αρκετά στην καλή κάλυψη της φιλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό και γενικά την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων.

Η ζιζανιοκτονία τέλος θα πρέπει πάντα να προηγείται της επιφανειακής λίπανσης η οποία επίσης εφαρμόζεται κατά την ίδια περίπου περίοδο. Έτσι ώστε κατά την εφαρμογή των λιπασμάτων να έχει σταματήσει η ανάπτυξη των ζιζανίων και τα θρεπτικά συστατικά να καταλήγουν μόνο στην καλλιέργεια και όχι στα ζιζάνια.